Коронавирус държавна субсидия по схемата за подкрепа за самонаети лица

VOiDНовини

От понеделник, 4 май, Английската данъчна служба (HMRC) започнаха да се свързват с клиенти, които може да отговарят на изискванията на правителството за получаване и кандидадстване ха дуржавна субсидия за самонаети лица, както бе обявено https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme

Тези, които отговарят на условията, ще могат да искат облагаема субсидия на стойност 80% от средната им печалба от търговия до максимум 7500 британски лири (еквивалент на печалбата от три месеца), изплатени на една вноска.
Данъчните слжби на Англия (HMRC) също кани клиентите или техните агенти да излязат онлайн и да проверят дали отговарят на изискванията за SEISS, което може да се провери чрез този линк:

https://www.tax.service.gov.uk/self-employment-support/enter-unique-taxpayer-reference

За да получат бързо потвърждение от данъчните служби, самонаетите лица трябва да потвърдят уникалният данъчен номер (UTR), както и  национален осигурителеният си номер; след което да наберат актуалните данни на правителствения уебсайт.

След като онлайн проверката приключи, на отговарящите на изискванията клиенти ще бъде дадена дата, когато могат да подадат искането си. Те също така ще бъдат насърчавани да актуализират своите данни за контакт.

 

Исково заявление

Услугата за предявяване на искове ще бъде отворена на 13 май от 12ч и ще бъде доставена преди първоначалния график който бе обявен т.е началото на Юни 2020. Това ще помогне на милиони самостоятелно заети хора, обхващайки широк спектър от индустрии и работни места, чийто поминък е бил повлиян неблагоприятно от коронавируса.
Процесът на предявяване на искове ще бъде много прост и тези, които отговарят на изискванията, ще получат парите, внесени по тяхната банкова сметка до 6 (шест) работни дни след направеният иск.

Кой отговаря на условията и може да кандидатства

Лицата са допустими да кандидатстват, ако:

 • бизнесът им е бил повлиян неблагоприятно от коронавирус пандемията
 • те са търгували през данъчната година 2019 до 2020 г.,
 • възнамеряват да продължат да търгуват и те:
 • печелят поне половината от доходите си чрез самостоятелна заетост
 • имат печалба от търговия не повече от 50 000 паунда годишно
 • търгували са през данъчната година 2018/2019 г. и са подали своята данъчна декларация за самооценка на или преди 23 април 2020 г. за 2018 – 2019 година

HMRC ще използва информация, която клиентите са предоставили в данъчната декларация от 2018 / 2019 – и връща за 2016/2017 и 2017/2018, когато е необходимо – за да определи тяхната допустимост и ще се свърже с данъкоплатците, които може да отговарят на изискванията чрез имейл, текстово съобщение или писмо.

 

По-широка държавна подкрепа
Тази схема носи равнопоставеност със схемата за задържане на работа по време на Коронавирус пандемията, където правителството се ангажира да изплаща до 2500 британски лири всеки месец за заплати на заети работници, които се размиват по време на епидемията.

Когато хората не отговарят на изискванията за схемата, HMRC ще насочи хората към други помощи, определящи условията на схемата, за да им помогне да разберат защо са неприемливи, и ще предложи друга поддръжка, достъпна за тях като:

 • отсрочка на данъка върху дохода
 • поддръжка за тези които са под наем (housing benefit)
 • Универсален кредит
 • достъп до ипотечни ваканции
 • различни схеми за подкрепа на бизнеса, които правителството въведе за защита на бизнеса през това време

Следваите този линк за да направите проверка дали имате право да кандидатствате и от коя дата:

https://www.tax.service.gov.uk/self-employment-support/enter-unique-taxpayer-reference

 

Кой може и има право да заяви иск за държавната субсидия
Можете да заявите, ако сте самостоятелно заето лице или член на партньорство (LLP) и се прилагат всички от следните изисквания:

 • търгувахте през данъчната година 2018/2019 г. и подадохте данъчната си декларация за самооценка на или преди 23 април 2020 г. за тази година
 • търгувахте през данъчната година 2019/2020 година
  възнамерявате да продължите да търгувате през данъчната година 2020/2021 година
 • Вие извършвате търговия, която е повлияна неблагоприятно от коронавирус
 • Вашият бизнес може да бъде повлиян неблагоприятно от коронавирус, ако например не можете да работите, защото:
  – сте екранирани
  – сте самоизолиращи се
  – сте в отпуск по болест заради коронавирус
  – имате грижовни отговорности заради коронавирус
 • трябва да намалите значително или временно да спрете търговията, защото:
  – вашата верига за доставки е прекъсната
  – имате много по-малко или никакви клиенти
  – вашите служители не могат да влязат на работа

Не трябва да претендирате за безвъзмездна помощ, ако сте лимитирана компания или извършвате търговия чрез тръст.

За да се разбере дали отговаряте на изискванията, първо ще се разгледа данъчната декларация за самооценка от 2018/2019 г.

Вашите печалби от търговия трябва да бъдат не повече от 50 000 британски лири и най-малко равни на вашите нетърговски доходи.

 

Как HMRC разработва печалби от търговия и нетърговски доходи по схемата за подпомагане на доходите от самостоятелна заетост

HMRC ще прецени дали отговаряте на условията за безвъзмездна финансова помощ въз основа на вашите печалби от търговия и нетърговски доходи по вашите данъчни декларации за самооценка.
Можете да използвате това ръководство, за да разберете как се разработва вашата допустимост и колко безвъзмездни средства може да получите, както и да разберете как различни обстоятелства могат да повлияят на допустимостта към схемата или размера на безвъзмездните средства.

Печалби от търговия
Това се показва на вашето изчисление на данъка като печалба от:

 • самостоятелна заетост
 • партньорства
 • Общата ви печалба от търговия се изготвя, след като се приспаднат всички допустими разходи, като:
  – разходи
  – надбавки за капитал
  – разходи за фиксирана ставка

Ако вашият годишен брутен доход от търговия от една или повече сделки или предприятия е повече от 1000 лири, може да сте използвали необлагаемите квоти, вместо да приспадате каквито и да било разходи или други надбавки.

Вашия дял от печалбите от търговията се изчисляват, като се вземе целия доход от партньорството и след това се приспадне всичко, което е нетърговски доход, като например приходи от инвестиции.

Няма да се приспада от печалбите ви от търговия:

 • всички пренесени загуби от предходни години
 • вашата лична надбавка
 • Печалба от самостоятелна заетост

HMRC ще изчисли вашата печалба от търговия след допустимите бизнес разходи, като се добавят всички загуби, пренесени от предходни години, към сумата, показана в данъчната ви декларация като „обща облагаема печалба от този бизнес“.

Печалба от партньорства
HMRC ще изчисли вашия дял от печалбата на партньорството след корекции, като се добавят всички загуби, пренесени от предходни години, към сумата, показана като „вашият дял от общата облагаема печалба от бизнеса на партньорството“.

Примерни калкулации

Печалба от търговия, ако сте поискали надбавката за търговия

2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019
Доход от търговия £21,000 £26,000 £16,000
Иск за търговска отстъпка 0 £1,000 £1,000
Търговска печалба £21,000 £25,000 £15,000

Ако имате повече от една търговия през същата данъчна година

 

Добавят се всички печалби и ее приспадат всички загуби за всички сделки, за да се изчисли вашата печалба от търговия.

Пример

2018 / 2019
Търговска печалба 1 £60,000
Търговска загуба 2 £20,000
Обща печалба £40,000

 

Ако сте търгували през вичките 3 данъчни години

За да се изчисли средната печалба от търговия, се събират всички печалби и загуби за всичките 3 данъчни години, през които сте имали непрекъсната търговия, след което се разделят на 3.

Пример

2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 Усреднена търговска печалба за 3те данъчни години
Търговски загуби и печалби £60,000 £60,000 -£30,000 загуба £30,000

Ако не сте търгували през данъчните години 2016 до 2017

За да изчислите средната си печалба от търговия, се събират всички печалби и загуби за данъчните години 2017/2018 и 2018/2019, след което се разделя на 2.

 

Пример

2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 Усреднена търговска печалбаза 2 данъчни години
Търговска печалба или загуба Не е търгувал £25,000 £45,000 £35,000

 

Ако не сте търгували през данъчните години 2017 / 2018

Ще се изчисли вашата средна печалба за търговия само въз основа на данъчната година 2018/2019 г., дори ако сте търгували през данъчната година 2016/2017 година.

 

Пример

2016 to 2017 2017 to 2018 2018 to 2019 Търговска печалба
Търговска печалба или загуба £25,000 Не е търгувал £45,000 £45,000

 

Нетърговски доход
Това е сумата, записана като „общ получен доход“ във вашия онлайн или хартиено данъчно изчисление, намалена с доходите ви от търговия.

HMRC ще изработи вашите нетърговски приходи, като добави заедно всичките:
* доходи от приходи
* доход от собственост
* дивиденти
* приходи от спестявания
* доходи от пенсии
* доходи в чужбина
* разни други доходи (включително облагаем доход от социално осигуряване)

Ето на този линк можете да получите повече информация:

https://www.gov.uk/guidance/how-hmrc-works-out-total-income-and-trading-profits-for-the-self-employment-income-support-scheme

Условия за допустимост

Ако сте търгували през всички 3 години, първо ще се разгледа данъчната декларация за самооценка от 2018 до 2019 г. Вашите печалби от търговия трябва да бъдат не повече от 50 000 британски лири и най-малко равни на вашите нетърговски доходи.Ако не отговаряте на условията въз основа на данъчната декларация за самооценка от 2018 до 2019 г., тогава ще се разгледат данъчните години 2016 до 2017, 2017 до 2018 и 2018 до 2019.

Пример

2016 / 2017 2017 / 2018 2018/2019 Средно за 3те данъчни години Тотал
Търговска печалба £50,000 £50,000 -£10,000

не отговаря на условията

£30,000 £90,000
Нетърговски доход £15,000 £15,000 £15,000 £45,000
Допустимост, използваща само данъчната година 2018/2019 г. Не Не
Допустимост при използване на трите данъчни години Да Да

 

Така че дори и да направите загуба през данъчната година 2018/2019 г., пак ще имате право, защото:
• средната ви печалба от търговия за трите данъчни години е 30 000 британски лири – което е по-малко от 50 000 паунда
• сумата от вашите печалби от търговия за трите данъчни години е (90 000 британски лири) – което е най-малкото равно на сумата от вашия нетърговски доход от 45 000 паунда за тези години.

Как се изчислява допустимостта при партньорство (LLP)

Ако едно партньорство реализира 100 000 британски лири в печалби за търговия през 2018 г. до 2019 г. и разпредели печалбите си, както следва:

 

Пример

 

Печалби от търговия Нетърговски доход
Партньор A £25,000 0
Партньор B £75,000 0

Партньор А ще отговаря на условията за безвъзмездна помощ, тъй като получените търговски печалби са не повече от 50 000 паунда.

Партньор Б не би могъл да получи субсидията, тъй като получените търговски печалби са повече от 50 000 паунда.

Ако правилата за партньорство изискват от партньор А да изплати безвъзмездната помощ в партньорството. Партньорството трябва да върне пълната безвъзмездна помощ на Партньор А.

Как се изчисляват безвъзмездните средства
Ако HMRC са потвърдили, че отговаряте на условията за безвъзмездна помощ и например сте реализирали средна печалба от търговия в размер на 42 000 британски лири през 3-те данъчни години, ето как ще разберем колко субсидии ще получите.

Пример
Средна печалба от търговия £ 42,000
Разделете на 12 = £ 3500
Умножете по 3 = £ 10,500
80% = £ 8400
Тъй като максималната сума, която се плаща за тази безвъзмездна помощ, е 7500 британски лири, това е сумата, която ще получите.

 

Как различни обстоятелства влияят на схемата за подпомагане на доходите от самостоятелна заетост

Ако данъчната ви декларация е закъсняла, изменена или под въпрос
Ако не сте подали данъчната си декларация за самооценка за данъчната година 2018 до 2019 на или преди 23 април 2020 г., няма да можете да предявите искане. Исковете, основани на забавени декларации, подадени между 26 март 2020 г. и 23 април 2020 г., ще бъдат обект на допълнителни проверки срещу измамите от HMRC.

Ако подадете сега вашата декларация за 2018/2019 можете да обжалвате да направите иск (claim).

При разработването на вашата допустимост или размер на безвъзмездните средства HMRC няма да вземе предвид данъчните декларации за самооценка за данъчните години 2016 / 2017 или 2017 /2018, ако са подадени след 23 април 2020 г.

HMRC ще използва данните за вече подадените данъчни декларации, за да идентифицира лицата, които отговарят на изискванията.
При разработването на вашата допустимост или размер на безвъзмездните средства няма да вземем предвид промените, направени в подадените декларации след 18:00 на 26 март 2020 г.
HMRC ще използва информацията в първоначалната ви декларация само ако вашата данъчна декларация не:

 • е под въпрос
 • е била предмет на договорно уреждане

Ако сте член на партньорство
Всеки партньор във вашето партньорство ще трябва да предяви иск въз основа на собствените си обстоятелства.
HMRC ще изчисли вашата допустимост въз основа на вашия дял от печалбите от търговията на партньорството.
Ако правилата за партньорство изискват безвъзмездната помощ да бъде изплатена в сметката за партньорство, партньорството трябва да ви върне пълната безвъзмездна помощ.
Пример за това е на този линк: https://www.gov.uk/guidance/how-hmrc-works-out-total-income-and-trading-profits-for-the-self-employment-income-support-scheme#partnereligibility

Ако сте в отпуск или сте взели родителски отпуск, майчинсво
Ако сте самостоятелно заети лица, но когато кандидатствате, се отказвате от търговията си заради ново бебе или осиновяване или сте го направили от 6 април 2019 г., все още може да имате право, тъй като HMRC ще се отнася с вас като все още търгуващи.

Ако заявите обезщетение за майчинство, това няма да повлияе на правото ви на отпускане.

 

Ако имате заеми, покрити от таксата за заема, и не сте уговорили споразумение с HMRC преди 20 декември 2019 г.

 

Ако сте получили плащане за работа или услуги под формата на заем или друга форма на кредит, покрита от таксата за заем, може да можете да поискате субсидията, ако сте били самостоятелно заети през данъчната година 2017 / 2018 г. и сте подали вашата данъчна декларация за самооценка за тази година.
Това важи и ако вашите заеми ще бъдат премахнати от таксата за заема поради промените, обявени от правителството след независимия преглед на таксата за заема.
HMRC ще определи вашата допустимост и средна печалба от търговия въз основа на средната стойност на данъчните години 2016/2017 и 2017/2018 или вземе предвид данъчната година 2017/2018 г., ако не сте били самостоятелно заети през данъчната година 2016/2017 г.
Освен това ако не е трябвало да подавате данъчната декларация за самооценка за 2018/2019 г. до 23 април 2020 г. трябва да я подадете до 30 септември 2020 г.

 

Ако претендирате за средно облекчение
Ако сте самостоятелно зает земеделски производител или пазарен градинар https://www.gov.uk/government/publications/farmers-and-market-gardeners-hs224-self-assessment-helpsheet/hs224-farmers-and-market-gardeners-2019

или творчески автор или художник https://www.gov.uk/government/publications/averaging-for-creators-of-literary-or-artistic-works-hs234-self-assessment-helpsheet

HMRC ще използва сумата на печалбата, преди да се отрази въздействието на усреднените претенции ако можете да заявите субсидията
колко безвъзмездни средства ще получите

 

Държавна помощ (State Aid)
Схемата за подпомагане на доходите от самостоятелна заетост е държавна помощ, предоставена съгласно временната мерка на Европейската комисия (раздел 3.10), предназначена да отговори на коронавируса (COVID-19).
Помощта трябва да бъде отпусната не по-късно от 31 декември 2020 г.

 

Ако не сте местно лице или сте избрали основата на превода
Може да имате право на субсидия, ако сте самостоятелно заети лица или сте:
* не пребивава във Великобритания
* с пребиваване във Великобритания и са избрали основата на паричните преводи

Трябва да потвърдите на HMRC едно от следните:
* печалбите ви от търговия в Обединеното кралство през данъчната година 2018/2019 са не повече от 50 000 британски лири и са най-малко равни на вашите други доходи в целия свят през тази данъчна година

* ако сте търгували през данъчните години 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019, средната ви печалба от търговия в Обединеното кралство през тези данъчни години е не повече от 50 000 паунда и сумата от тези печалби от търговия е най-малко равна на сумата от вашата други световни доходи през тези данъчни години
*ако сте търгували през данъчните години 2017/2018 и 2018/2019 (но не и 2016 /2017), средната ви печалба от търговия в Обединеното кралство през данъчните години 2017/2018 и 2018/2019 е не повече от 50 000 паунда, а сумата от тези търговия печалбата е най-малко равна на сумата на другия ви световен доход през тези данъчни години

Ако не сте търгували през данъчната година 2017/2018 г., HMRC ще основава вашата допустимост на данъчната година 2018/2019 г.

Ако не сте местно лице или сте избрали основата на превода и подлежат на такса за заем, трябва да потвърдите или в HMRC:
* ако сте търгували през 2016/ 2017 и 2017/2018 г., средната ви печалба от търговия в Обединеното кралство за тези данъчни години е не повече от 50 000 британски лири и сумата от тези печалби от търговия е най-малко равна на сумата на другия ви доход в света през тези данъчни години
* ако не сте търгували през данъчната 2016 г./2017 г., печалбите ви от търговия от Обединеното кралство за данъчната година 2017/2018 са не повече от 50 000 паунда и са поне равни на другия ви доход в света през тази данъчна година